Vad innebär en lönekartläggning för företaget?


Ingen arbetsgivare kommer undan denna uppgift. Det gäller för arbetsgivaren och företaget att hitta ett lämpligt verktyg som flexibelt kan anpassas till alla storlekar av organisationer utan att för den delen skapa merarbete för administrationen.

HeadCom Solutions har utarbetat ett system där lönekartläggning integrerats med kompetens- och prestationsbaserad lön.
Våra system uppfyller kraven som lagen förspråkar.

Vi har hela tiden lyssnat på arbetsmarknadens parter för just detta syfte, att utveckla och skapa ett system som anpassas till varje företags- och organisationers behov och krav.
Det är sedan upp till varje arbetsgivare och företag att anpassa systemet till sina egna förutsättningar.

Lönekartläggningen regleras i Diskrimineringslagen, (information ur lagen finns här).Lönekartläggning måste genomföras varje år av alla arbetsgivare.

Att lönerna sätts utifrån tydliga och förankrade kriterier, fria från diskriminering, är en självklar del i lönearbetet.
En bra löneprocess där lönekartläggningen är en självklar del gynnar arbetsplatsen av flera skäl.
Det handlar om det att upptäcka och åtgärda osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.
Det handlar om att klarlägga vilka arbeten eller befattningar som egentligen finns på arbetsplatsen.
Det handlar om att få fram information om vilka krav som finns på olika arbeten.

På så sätt får arbetsgivaren och de fackliga parterna en tydlig bild över vilka arbeten som visserligen är olika till sitt innehåll men kravmässigt likvärdiga.

Under kartläggningen och processen kommer du och arbetsgivaren hitta information om följande:
• Utvecklingsbehov av lönepolicyn.
• Förtydligande av lönekriterier.
• Löner som behöver justeras.
• Tydligare lönestruktur som behöver byggas upp.
• Information om rekryteringsbehov (internt som externt, programet innehåller personalens CV).
• Kompetensutvecklingsfrågor till olika lönsamma specialistfunktioner.
• Arbetsmiljöfrågor.
• Ledarskapsfrågor.

Svar på följande frågor:

• Har kvinnor och män verkligen samma möjligheter och förutsättningar att prestera?
• Har chefen praktiska möjligheter att hålla kvalitativa löne- och utvecklingssamtal?


Programmet tar ingen hänsyn till om det gäller män, kvinnor eller ålder.
Som arbetgivare, chef, personalvetare eller fackligt förtroendevald kan DU påverka att lönekartläggningen blir ett bra stöd i ert lönearbete.