Med en knapptryckning så är rätt personal på rätt plats, vid rätt tid, till rätt lön!

Genom att bara markera vad som ska prioriteras och bemannas, så har programmet redan placerat ut personalen!


HeadCom Planning™ är ett mycket väl utvecklat planeringssystem för alla former och branscher men även för offentliga sektorer.

Projektbeskrivning

Det inbygda mall- och kriteriesystemet för bla. arbetsbeskrivningar, ger automatiskt arbetsgivare och personal en klar bild av var utbildningsbehovet eller kunskapsbehovet behöver förbättras eller förändras. Till detta finns även i systemet en automatiserad lönekartläggning, vilket lagen kräver.

Att planera utefter felaktiga kompetenskriterier för de anställda är förödande. Inte bara för en arbetsgivare, enskild eller samhälle. Detta med tanke på lönsamhet, leveransäkerhet, konkurrenshänseÚnde, resursutnyttjande, internrekrytering, internutbildning etc.
Att inte få arbeta med de uppgifter som personalen är bäst lämpad för är på sikt direkt skadligt för både företag och anställda. Arbetsbördan blir för stor och det kan bara gå åt ett håll. Rätt in i väggen.

Arbetsgivare har alldeles för mycket att styra med av konkurrenshänseÚnde och kostnadsjakt, att den resurs som är viktigast för verksamheten kommer i skymundan, människan.

Människan är den viktigaste tillgången och resursen som företag och alla andra organisationer och verksamheter investerat i.

Jag såg i ett tidigt skede hur illa det kan gå för både anställda och organisation om denna resurs inte tas tillvara.
Lön har alltid betalats för mödan. Sällan har det blivit riktigt bra.
Att få lön för kunskap, kompetens och vilja har inte fungerat på något bra vis hittils.
Därför har mitt företag utvecklat en programvara med en mycket bra fungerande struktur med olika kriterier som grund för lön som sätts utefter organisationens förutsättningar.
Det skapar dessutom arbetsglädje och motivation.

Vad som nu utvecklats av mig är olika programmoduler till programmet som placerar ut rätt personal till de uppgifter som efterfrågas med tanke på kunskap, vilja och kompetens.

Dessutom skapar systemet alla uppgifter och statistik som en lönekartläggning enligt diskrimineringslagen kräver.
Det kan vara inom vården, rekryteringsföretag, produktionsföretag, kommunala som regionala verksamheter.
Kort sagt alla områden som hanterar personal.

Arbetsgivaren vet att rätt personal kommer till de efterfrågade arbetsuppgifterna och personalen är motiverade för att få arbeta med de uppgifter som de känner sig bäst lämpade för.
kDet blir en win-win situation för arbetsgivre och anställda.
Utefter ställda kriterier, ser programmet till att smartare använda humankapitalet för arbetsgivaren.
Projektet bidrar i allt vesäntligt till ett smarte, kostnadseffektivare och kostnadsbesparande samälle.
Konkurrensfördelar och arbetsuppgifter som gynnar inte bara individen och arbetsgivaren utan även samhället som helhet.